Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.0, platnú od 12.12.2012. Dokument sa nachádza tu.