Zamestnankyňa Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra (RRA Nitra) sa v dňoch 5. až 7. decembra 2012 zúčastnila certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE 2 Foundation. RRA Nitra je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA), ktoré sú podporované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR). Náklady na spomínaný kurz boli hradené čiastočne z dotácie MDVRR SR a čiastočne z rozpočtu RRA Nitra. Kurz absolvovali zástupcovia všetkých agentúr zaradených do IS RRA, nakoľko problematika projektového manažmentu je každodennou súčasťou náplne práce v jednotlivých agentúrach.

PRINCE2 Foundation je intenzívny certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený  vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Jeho cieľom je objasniť účastníkom filozofiu tejto metodiky a pripraviť ich na medzinárodne platnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation. Každoročne sa kurzu zúčastnia stovky záujemcov o  riadenie v rámci štandardu IPMA a metodík PMI a PRINCE2. Kľúčovým prvkom kurzu je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov. Súčasťou prípravy je okrem samotného školenia aj štúdium formou e – learningu. Lektori sú skúsení manažéri s dlhoročnou praxou, ktorí môžu odovzdať účastníkom školenia svoje znalosti a i praktické skúsenosti.

Kurz PRINCE2 Foundation je určený pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí riadia projekty alebo sa na nich podieľajú, chcú spoznať metodiku PRINCE2 a chcú získať celosvetovo uznávaný certifikát. Kurz  je možné absolvovať v slovenskom jazyku (s použitím anglickej odbornej terminológie) alebo čisto v anglickom jazyku. Osvojená odborná terminológia v cudzom jazyku je  výhodou pre účastníkov, ktorí budú pracovať na medzinárodných projektoch. Na kurz PRINCE 2 Foundation nadväzuje Prince2 Practicioner.

Hmatateľným výstupom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. Neoceniteľným prínosom pre odborníkov z regionálnych rozvojových agentúr pracujúcich na rôznych projektoch (štrukturálne fondy na národnej úrovni, finančné mechanizmy, dotačné schémy v SR i zahraničí, špecializované programy pre cezhraničnú spoluprácu, …) a disponujúcich množstvom praktických skúseností je získať ďalšie informácie a iný uhol pohľadu na prácu takú rôznorodú a s takým širokým záberom ako projektový manažment nesporne je. Zaujímavé je i porovnanie praktických skúsenosti a teoretických základov metodiky PRINCE2.