Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) nadviazala v roku 2012 na úspešnú a dlhodobú spoluprácu s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT). V priebehu celého roka boli realizované rôznorodé aktivity ako výsledok spolupráce týchto organizácií.

V rámci výziev na získanie podpory z finančného nástroja Nitrianskeho samosprávneho kraja LEADER NSK 2 RRA Nitra pripravila dve žiadosti o dotáciu, pričom jedna žiadosť

bola zameraná na získanie dotácie pre projekty konečných užívateľov z územia MAS a pre získanie financií na prevádzku MAS. Druhá žiadosť o dotáciu bola zameraná na podporu spolupráce s partnerskou Miestnou akčnou skupinou Haná z Českej republiky a na spracovanie propagačných materiálov.

Zo získaných dotácií bolo v roku 2012 podporených päť projektov v obciach Trávnica, Maňa, Dolný Ohaj, Veľké Lovce a Radava. Projekty boli zamerané na úpravu verejných priestranstiev a oddychových zón v obciach, rekonštrukciu detských ihrísk a autobusových zastávok ale i na informačný systém a značenie. Príspevok zo zdrojov NSK na tieto projekty bol vo výške  22 255,00,- eur. Príkladom inovatívne riešeného projektu je zrealizovaná autobusová zastávka v obci Radava, nakoľko je riešená zaujímavou formou prostredníctvom využitia prvkov ľudovej tvorivosti – drevených sôch zakomponovaných nielen priamo do konštrukcie zastávky ale i do  jej blízkeho okolia.

V rámci druhej dotácie MAS Termál spracovala cudzojazyčné propagačné materiály (baner, farebnú brožúru i drobné propagačné predmety) a prebehli podporné aktivity pre upevnenie spolupráce MAS ZT a MAS región Haná (MAS RH) z Čiech. Prínosom realizácie a implementácie danej aktivity bolo zíntenzívnenie spolupráce  s MAS Haná, ktorá má status MAS schválenej v rámci Programu rozvoja vidieka v Čechách. Je to organizácia, ktorá je aktívna, má dlhodobú tradíciu a Program Leader je pre ňu bežná súčasť každodennej prevádzky a života v území. Nezanedbateľné bolo učenie sa praxou, preberanie dobrých a využiteľných podnetov a informácií, ktoré budú osožné pre bežné fungovanie MAS ZT ale i pre usmerňovanie rozvoja jej územia. Prínosom je i vykázanie histórie aktivít MAS ZT ako podkladu pre prípravu na ďalšie programové obdobie Európskej únie 2014 -2020.

Projekt bol realizovaný na základe už existujúcej Zmluvy o partnerstve a spolupráci pre prípravu a realizáciu projektov spolupráce podpísanej MAS Región Haná, o.s. (MAS RH) a MAS Združenia Termál (MAS ZT). Príspevok zo zdrojov NSK bol vo výške 1 500 eur

V rámci sprievodného programu pre širšiu verejnosť na konferencii „Leader v nitrianskom kraji ako nositeľ rozvoja vidieka“, ktorá sa konala 17. októbra 2012 v kaštieli v Mojmírovciach MAS ZT  prezentovala remeselné a regionálne produkty zo svojho územia spolu s ďalšími miestnymi akčnými skupinami z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Príprava sprievodného programu konferencie bola zrealizovaná formou spolupráce RRA Nitra, Miestnych akčných skupín z územia NSK a NSK.

Spolupráca RRA Nitra, NSK a MAS ZT sa prejavila i pri príprave na ďalšie programové obdobie 2014 – 2020 v oblasti rozvoja vidieka a prístupu Leader. V priebehu roka 2012 prebehli viaceré stretnutia iniciované NSK .Ich predmetom bola diskusia a zozbieranie podnetov z územia pre kvalitnú prípravu programovacích materiálov za účasti obcí, MAS, ale i zástupcov poľnohospodárova a lesníkov, čo sú relevantní socio – ekonomickí partneri podporovaní z Programu rozvoja vidieka v súčasnom programovom období. Táto iniciatíva bude pokračovať i v roku 2013 ďalšími nadväznými aktivitami, nakoľko programové dokumenty pre roky 2014 – 2020 sú ešte stále otvorené a v procese riešenia.

Čo sa týka krátkodobých cieľov MAS ZT  plánuje v roku 2013 riešiť stav cyklotrás vo svojom území opäť v spolupráci s RRA Nitra i Nitrianskym samosprávnym krajom.