Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) v spolupráci s hlavným projektovým partnerom Západnou transdunajskou regionálnou rozvojovou agentúrou z Maďarska a Regionálnou rozvojovou agentúrou Topoľčiansko úspešne zrealizovala projekt Maďarsko slovenská iniciatíva pre trvalo udržateľnú sieť spolupráce v rokoch 2009 a 2010 zameraný na vytvorenie základov pre spoluprácu a partnerstvá v cezhraničných regiónoch. Na základe pozitívneho ohlasu na výsledky tohto projektu bol spracovaný projekt HUSKI II pod názvom „Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, ktorý nadväzuje na výsledky ukončeného projektu HUSKI avšak jeho zameranie je orientované viac na strategické plánovanie a prípravu podkladov pre ďalšie programové obdobie EÚ.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt HUSKI II bola podaná v rámci štvrtej  výzvy programu cezhraničnej spolupráce v októbri 2011. V procese hodnotenia projekt uspel. Doba trvania projektových aktivít bola stanovená na 1 rok. Na slovenskej strane je hlavným cezhraničným partnerom RRA Nitra, ďalšími partnermi sú Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec – Piešťany. Maďarskými projektovými partnermi sú Centrálna zadunajská regionálna rozvojová agentúra a hlavný projektový partner, pri ktorom nastala zmena. Pôvodnú organizáciu Západnú zadunajskú regionálnu rozvojovú agentúru po odsúhlasení Spoločným technickým sekretariátom nahradila Západná zadunajská regionálna rozvojová spoločnosť, čo bolo i dôvodom posunutia dátumu začatia projektu na prvý štvrťrok roku 2013.

Cieľom projektu je vytvorenie dlhodobých a udržateľných cezhraničných štruktúr, aktivizácia cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia regionálnej identity, zabezpečenie vysokej úrovne projektov realizovaných v pohraničnom regióne, skvalitnenie ľudských zdrojov či príprava na ďalšie plánovacie a programové obdobie (2014 – 2020).  Cieľ projektu je  vniesť nový impulz do spoločnej prípravy programového procesu. Prínosom projektu bude i zabezpečenie účasti priamej cieľovej skupiny, čo vytvorí základy lokálneho zázemia programu a zároveň uľahčí realizáciu projektov ďalšieho obdobia.

Prípravné stretnutie projektových partnerov sa uskutočnilo v Komárne  dňa 28.novembra 2012 za účasti projektových manažérov všetkých zapojených organizácií. Hlavnou náplňou stretnutia bola diskusia súvisiaca s úpravou rozpočtu projektu a so zmenou na poste hlavného projektového partnera. Cieľom bolo dohodnúť všetky podrobnosti tak aby zabezpečili bezproblémové zahájenie implementácie projektu. Predpokladaný dátum podpisu partnerskej dohody je január 2013, následne bude riešený podpis Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Väčšia časť aktivít projektu prebehne v roku 2013.