Oznámenie č. 70 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/26)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1.7. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb“

—————————————————————————————————————————————————

Oznámenie č. 69 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/25)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2B. „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2B Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

—————————————————————————————————————————————————–

Oznámenie č. 68 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/24)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 3.2A.„Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

—————————————————————————————————————————————————-

Oznámenie č. 67 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/23)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 4 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“

——————————————————————————————————————————————————

Oznámenie č. 66 zo dňa 14.12.2012 (Výzva č. 2012/PRV/22)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 44526/2012-610, zo dňa 11.12. 2012, zverejnila v časti : PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 2 „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“ časť: LESNÉ HOSPODÁRSTVO