Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov v y z ý v a oprávnené obce k predkladaniu žiadosti o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2012 v termíne od 27.09.2012 do 25.10.2012 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia: 3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Viac informácií o výzve nájdete na www stránke: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4834