Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Rámcová aktivita: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

Alokácia: 5 706 481.00 EUR

Výzva vyhlásená od: 28.09.2012 do: 31.10.2013

Znenie výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (vrátane všetkých príloh)