Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program o schválení Výročnej správy o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2011. Kompletný schválený dokument vrátane príloh je zverejnený na webovej stránke http://www.ropka.sk/sk/vyrocne-spravy/.