V roku 2012 v Nitrianskom samosprávnom kraji prebiehajú prípravy na nový projekt, ktorého cieľom je pozdvihnúť návštevnosť zariadení vidieckeho cestovného ruchu v NSK. Ide o tzv. certifikáciu zariadení vidieckeho cestovného ruchu.

Pri príprave systému certifikácie sú zainteresovaní dôležití aktéri regionálneho rozvoja. Teoretickú časť systému vytvára Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, katedra regionalistiky a rozvoja vidieka v spolupráci s regionalistami z Univerzity Konštantína Filozofa. Na základe vypracovanej koncepcie vznikol systém, ktorého základom je nezávislá certifikačná komisia či kontrolóri. Regionálna rozvojová agentúra Nitra bude v systéme tvoriť zložku administratívnej podpory ako sekretariát certifikačného orgánu pre Nitriansky kraj.

V rámci certifikačného systému sa kreuje systém hodnotenia ubytovacích zariadení, spoločný rámec pre ich hodnotenie a zaradenie do systému. Ubytovacím zariadeniam vidieckeho cestovného ruchu v NSK bude ponúknutá možnosť spoločnej značky kvality. Zariadenie, ktoré bude mať pridelenú značku kvality bude ľahko identifikovateľné návštevníkmi, ktorí budú pomerne presne určiť čo môžu od ubytovacieho zariadenia očakávať. V prípade úspešnosti pilotného projektu je tu možnosť rozšíriť ho na územie celej Slovenskej republiky.

Regionálna rozvojová agentúra v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu pripravuje projekt, ktorého realizáciou sa poskytne možnosť obohatenia systému vytvoreného NSK o zahraničné skúsenosti a know-how. V prípade schválenia pripraveného projektu dôjde k prenosu know-how zo švajčiarskych inštitúcií, a to švajčiarskej univerzity Hochschule Luzern a  švajčiarskej organizácie vidieckeho cestovného ruchu.  V prípade schválenia projektu sa bude realizovať v priebehu roka 2013 a 2014 formou stáže, workshopov a konferencie.