Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 31. augusta 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Prioritnú os 1. Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Termín predkladania žiadostí je do 29. novembra 2012.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk