Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe  schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 2,  č. DM-3/2007 vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2012 (ďalej len „žiadosť“) v termíne od  27.08.2012  do  21.09.2012 na podporné opatrenie podľa § 7 nariadenia vlády

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4791