Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.12 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.

Usmernenie nájdete tu.

Zdroj:www.esf.gov.sk