Seminár je určený pre podniky, výskumné organizácie, univerzity, ktoré chcú získať finančnú podporu pre nové technologické alebo systémové riešenia prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v rámci 7. Rámcového programu Európskej únie. Momentálne prebieha posledná výzva končiaceho programovacieho obdobia EÚ. Účastníci seminára získajú praktické informácie o špecifikách prípravy projektov v rámci FP7, o možnostiach zapájania sa do projektových konzorcií ako aj o finančnom riadení týchto projektov s cieľom podporiť tvorbu nových poznatkov, prenos najnovších postupov a technológii do firemnej praxe ako i podporiť medzinárodnú spoluprácu. Odborným garantom je BIC Group s.r.o., ktorá má praktické skúsenosti z tejto oblasti a je partnerom siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu Enterprise Europe Network na Slovensku. Registrovaní účastníci budú mať bezplatný vstup do areálu výstaviska s možnosťou následnej prehliadky výstavy ELOSYS.

Pozvánka