Európska komisia dňa 19. septembra 2012 schválila revíziu operačného programu Vzdelávanie v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 191/2012 zo 16. mája 2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov. Z operačného programu Vzdelávanie bolo realokovaných 70 miliónov EUR v prospech operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Revidovanú verziu OP Vzdelávanie môžete nájsť tu.