Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2012/2.1/03-SORO s názvom Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov.

Pozvánka a program podujatia

http://www.asfeu.sk/fileadmin/user_upload/2012/aktuality/09/20121109_Pozvanka_IS_september_2_1_03_2012.pdf