Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnil aktualizovaný aktualizovaný „Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie“ pre dopytovo orientované projekty (SORO – ASFEU).

Aktualizovaný harmonogram môžete nájsť tu.

Zdroj: www.asfeu.sk