Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA zorganizovali 19. júla 2012 osobitné  školenie pre  zamestnancov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) a SIEA, ktoré sú sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR).

Stretnutie všetkých troch organizácii sa uskutočnilo za účelom ďalšieho zefektívnenia a urýchlenia procesov konaní o žiadostiach pre poskytnutie pomoci a podpory zo štrukturálnych fondov v rámci OP KaHR.

Koordinačné stretnutie sa konalo na pôde SIEA, ktorá v súčasnosti pripravuje zjednocovanie postupov pri administrácii viacerých opatrení v jej gescii. Ide o prvé spoločné stretnutie Riadiaceho orgánu so Sprostredkovateľskými orgánmi v takomto rozsahu, pričom Ministerstvo hospodárstva SR do budúcnosti  plánuje pokračovať v organizácii takýchto školení.

Zdroj: SIEA