Grantová výzva pre mimovládne organizácie

Nadácia SPP sa prostredníctvom svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.Preto už ôsmy rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Program OPORA podporí projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2012 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 17. 9. 2012 o 12:00 hod.

Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti – 2. kolo so samostatnou uzávierkou 8. 3. 2013 o 12:00 hod. (2. kolo bude vyhlásené 6 týždňov pred uzávierkou)

V 1.kole chceme svoju podporu zamerať na inštitucionálny rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii (MNO), ktoré svojou činnosťou prispievajú k skvalitneniu života ľudí so znevýhodnením.

Našim zámerom je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti tretieho sektora tak, že organizáciám umožníme posilniť ich vnútorné kapacity.

Celková suma určená na prerozdelenie v 1. kole bude 56 000 € (7 000€ pre jednu organizáciu).

Projekt spolu s prílohami sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky t.j. 17. septembra 2012 do 12:00 hod.  Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára.

Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Ivana Brezinská, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom ' + '') /*]]>*/

Pozorne si prosím prečítajte podmienky programu a dokumenty na stiahnutie:

Podmienky programu OPORA 2012 – MVO

Kritériá posudzovania programu OPORA 2012 – MVO

Smernica k tvorbe rozpočtu programu OPORA 2012 – MVO