RO pre ROP oznamuje, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-2.1b-2012/01 došlo k zmene formálnych náležitostí, konkrétne k posunu uzavretia výzvy. Zároveň boli upravené termíny pre druhé hodnotiace kolo. Bližšie informácie sú dostupné v sekcii „Výzvy ROP“.