Na základe požiadavky Ministerstva financií SR RO pre ROP vyzýva prijímateľov NFP vo všetkých opatreniach v rámci Regionálneho operačného programu (okrem opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania), aby v záujme eliminovania sezónneho vplyvu na čerpanie NFP predkladali v mesiacoch august – september žiadosti o platbu s väčšou intenzitou. RO pre ROP bude akceptovať aj ŽoP, v ktorých suma deklarovaná prijímateľom bude predstavovať minimálne 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.

Zdroj: www.ropka.sk