Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v  súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe    schémy štátnej pomoci na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným   č. SA.34478(2012/X)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2012
(ďalej len „žiadosť“)

v termíne od  27.08.2012  do  21.09.2012

na podporné opatrenie podľa § 11 nariadenia vlády

Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov

Viac informácií nájdete na: :http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4792