V súvislosti so zmenou Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5 došlo k zmene ustanovení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“). Zmeny sú podrobne popísané v priloženom dokumente.

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP včítane VZP v aktuálnej verzii

Zdroj: www.fsr.gov.sk