Jemným z možností podpory činnosti obcí sú aj dotácie na separovanie odpadu, jeho odovzdávanie a ďalšie zhodnotenie. Na tento účel je určený recyklačný fond.

Ide o neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. Z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Spôsob poskytovania prostriedkov na projekty a ich použitie stanovuje Smernica o poskytovaní prostriedkov z Recyklačného fondu (smernica).

Prostriedky na projekty sa z fondu poskytujú na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a môžu sa použiť ako účelová dotácia alebo úver v súlade s účelom odpadového hospodárstva, aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, schváleným rozpočtom fondu, v súlade s komoditnými programami jednotlivých sektorov fondu, resp. programom činnosti všeobecného sektora a v súlade s pravidlami fondu pre poskytovanie prostriedkov.

Prostriedky z fondu sa poskytujú ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám, najmä ako príspevok na úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel, ako aj na úhradu ďalších nákladov podľa § 63 zákona o odpadoch.

Prostriedky z fondu sa poskytujú na základe žiadosti formou účelovej dotácie alebo úveru v zmysle Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov (ďalej len „žiadosť„) sa predkladajú fondu priebežne.

Viac informácií o fonde nájdete na: http://www.recfond.sk/