Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v   súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe  schémy štátnej pomoci  na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 3,  č. SA.34601 (2012/XA)  vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2012  v termíne od 31.05.2012 do 28.06.2012  na podporné opatrenie podľa § 3 ods.1 písm. b) a c) nariadenia vlády    Dotácia na účasť na výstave.

Viac informácií nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4713