Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP KaHR na rok 2012.

V najbližšom období (jún-júl 2012) je naplánovaná výzva v rámci OP KaHR prioritná os 1, opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.  Na túto výzvu sa bude vzťahovať Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Indikatívna alokácia je 16 000 000 €.

Aktualizovaný harmonogram výziev:
http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2012/137270s

Zdroj: www.economy.gov.sk