Z Operačného programu Doprava sa na projekty podporujúce zamestnanosť mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov presunie 55 miliónov eur. Na základe revízie OPD, ktorú dnes schválili členovia Monitorovacieho výboru, dôjde tiež k vnútornej realokácii finančných prostriedkov. Z prioritnej osi 4 (integrované dopravné systémy), v ktorej hrozí reálne riziko nevyčerpania eurofondov, sa presunú do prioritnej osi 2 zameranej na výstavbu diaľnic.

Monitorovací výbor schválil revíziu OPD v nasledovnej štruktúre:

1.       Zníži sa alokácia Prioritnej osi (PO) 5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) o 55 miliónov eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Tieto finančné prostriedky budú presunuté do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

2.       Zníži sa alokácia Prioritnej osi 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov o 55 miliónov eur (EÚ + ŠR) a tieto finančné prostriedky presunie do existujúcej prioritnej osi 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T).

3.       Finančné prostriedky presunuté z PO 4 do PO 2 budú využité na financovanie projektu výstavby rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť, ktorý je v súčasnosti zaradený a realizovaný zo zdrojov ERDF v rámci PO 5 (Opatrenie 5.1). Projekt Košice-Milhosť bude v PO5 mimoriadne ukončený a presunutý do PO2. Financovanie výstavby tejto rýchlostnej cesty z Kohézneho fondu je možné, keďže tento úsek je súčasťou európskej TEN-T siete. V tomto prípade tak dôjde len k zmene zdroja financovania projektu – z ERDF na Kohézny fond.

Viac informácií nájdete na: http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=125264