Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie v  nadväznosti na povinnosti, týkajúce sa zverejňovania údajov v zmysle ustanovení noviel  k  zákonu č. 528/2006 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zverejnilo údaje požadované v § 33 tohto zákona na svojej stránke http://www.opzp.sk/projekty/zoznamy-opzp/.