Bratislava (21. mája 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce v novom zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) rozšíriť rozsah možných žiadateľov o zvýhodnené úvery aj na právnické osoby. Cieľom je vytvoriť nové možnosti pre rast výstavby nájomných bytov. Práve nový zákon bol jednou z kľúčových tém prvého zasadnutia pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy k problematike bývania. Stretnutia pod vedením štátneho tajomníka ministerstva dopravy Františka Palka sa zúčastnili zástupcovia stavebného a bankového sektora ako aj samospráv.

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania ďalej umožní, aby ŠFRB mohol byť prijímateľom štrukturálnych fondov EÚ. Nová podoba zákona bude oficiálne verejnosti predstavená v najbližších týždňoch. Pracovná skupina bude zasadať pravidelne a bude neustále vyhodnocovať potreby sektora výstavby a bytovej politiky.

Zdroj: www.mindop.sk