Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal  Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.11 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia.