Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie dňa 16. mája 2012 vydalo Usmernenie č. 1 – informáciu o pozastavení a predĺžení výzvy a s tým súvisiacej oprave textu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy OPŽP-PO1-12-1. Cieľom Usmernenia č. 1 je pozastaviť túto výzvu a predĺžiť termín uzavretia výzvy v nadväznosti na úpravu znenia vysvetliviek k povinnej prílohe č. 21  žiadosti o nenávratný finančný príspevok a úpravy znenia definície oprávnených výdavkov. Termín uzavretia výzvy sa usmernením zmenil z 18. mája 2012 na 29. júna 2012.

Usmernením sa zmenil dokument „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1″, ktorý je prílohou výzvy a jeho aktualizovaná verzia je k dispozícii na stiahnutie, ako aj dokument „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód OPŽP-PO1-12-1 pre Operačný program Životné prostredie“, ktorý je tiež prílohou výzvy a ktorého aktualizovaná verzia je tiež k dispozícii na stiahnutie.

Zdroj: www.nsrr.sk