V termíne od 3. – 4.5.2012 v areáli Účelového zariadenia Úradu vlády SR, hotel Bôrik, sekcia riadenia ESF v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity realizovala riadne zasadnutie Riadiaceho výboru Európskej siete pre rómske komunity a sociálnu inklúziu. Riadnymi členmi európskej siete je  okrem Slovenska 11 členských krajín EÚ (Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko). V úlohe pozorovateľov permanentne pracuje zástupca Európskej Komisie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion a DG REGIO.

Témou podujatia bol príspevok štrukturálnych fondov k implementácii národných stratégií inklúzie Rómov, najnovší vývoj v príprave nariadení Rady pre programové obdobie 2014-2020 s dôrazom na začleňovanie marginalizovaných komunít a prezentácia Príručky pre tvorbu operačných programov. Tradične bol blok 2. konferenčného dňa venovaný prezentácii  problematiky sociálnej inklúzie a zamestnateľnosti cieľovej skupiny ohrozenej na trhu práce, ktorú zabezpečila hostiteľská krajina (Slovenská republika) vstupmi odborníkov Odboru sociálnej inklúzie MPSVR SR,  Fondu sociálneho rozvoja, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a UNDP. Prezentácie a závery zasadnutia sú dostupné na http://www.euromanet.eu/.

Zdroj: www.esf.gov.sk