Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov pozastavuje výzvu ROP4.1d-2012/01 v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. Bližšie informácie sú dostupné v sekcii „Výzvy ROP“.