Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 4.7 s platnosťou od 16. 5. 2012. Dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke

http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/