Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) pripravil pre návštevníkov portálu www.minedu.sk interaktívnu mapu realizovaných národných aj dopytovo-orientovaných projektov OPV (ďalej len“mapa“). Mapa má zabezpečiť zjednodušený prístup k informáciám týkajúcich sa schválených a zazmluvnených projektov, tak ako pre odbornú aj pre laickú verejnosť a zvýšiť transparentnosť pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov EÚ (ďalej len „ŠF EÚ“).

Link na mapu OP Vzdelávanie: www.minedu.sk/opv