MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR vzhľadom na efektívne čerpanie rozhodlo po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202, premiestniť alokáciu prostriedkov pôvodne určených pre túto výzvu, na podporu a financovanie projektov modernizácie verejného osvetlenia predložených do výzvy KaHR-22VS-1001.

Presunom finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR), vzniká priestor na podporu viac ako 200 nových projektov pre modernizáciu verejného osvetlenia.

„Veľmi dobre poznám finančnú situáciu v mestách a obciach a som rád, že týmto krokom zabijem dve muchy jednou ranou. Ako prvé urýchlime efektívne čerpanie týchto zdrojov v plánovanom období a po druhé pomôžeme v tejto oblasti viac ako dvesto mestám a obciam skvalitniť život obyvateľom, no hlavne to má významný ekonomický a energetický z hľadiska nákladov, ktoré obce a mestá vynakladajú na verejné osvetlenie , povedal minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský.

Podporou tejto oblasti a konkrétnych projektov dosiahne MH SR z časového hľadiska efektívnu podporu čerpania v rámci Operačného programu. V súčasnosti ide o posledné prostriedky určené pre opatrenie 2.1 a 2.2, respektíve prioritnú os 2 Energetika v rámci OP KaHR pre končiace programové obdobie.

Celková suma, ktorá bude prerozdelená, je 34,5 mil. EUR.