Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP Vzdelávanie zverejnilo aktualizovaný Manuál pre informovanie a publicitu pre operačný program Vzdelávanie, verzia apríl 2012, v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk