Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako prostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP Výskum a vývoj zverejnila aktualizovaný Manuál pre informovanie a publicitu pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj, verzia apríl 2012, v nadväznosti na aktualizovaný Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5.

Bližšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.nsrr.sk