Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

vyhlasuje dňa 23. marca 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Kód výzvy KaHR-21SP-1202

Viac informácií nájdete na: www.siea.gov.sk alebo na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21sp-1202/137991s

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 25. júna 2012.

Text výzvy: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP