Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udeľuje výnimku zo Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka pre opatrenia uvedené v liste č. 6829/2012 a pre op. 3.3 (331) implementované prostredníctvom op. 4.1 (413) financované z Programu rozvoja vidiekaSR 2007-2013 na dĺžku lehôt stanovených na vybavenie žiadostí o platbu prijatých v období do 31. 01. 2012 len pri systéme refundácie, paušálnych platbách a predfinancovania. Lehoty na vybavenie žiadostí o platbu sa v predmetných systémoch a opatreniach predlžujú na sedem mesiacov.