Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila dňa 30.03.2012 príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 9512/2012, zo dňa 30.02.2012, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 12 k  Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10. 04. 2008.

Dodatok č. 12 mení a upravuje:

  • Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.11 v znení dodatku č. 11
  • Prílohu č. 3  Protokol o výbere Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja  vidieka SR 2007- 2013 (projektov) MAS
  • Prílohu č.17  Metodické usmernenie postupu konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v rámci osi 4 Leader

Zmeny sú uvedené priamo v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader, verzia č.1.12 platná a účinná od 30. 03. 2012 (doplnené znenia sú zvýraznené farebne a kurzívou a odstránené znenia sú prečiarknuté) a v prílohách.

Zdroj: www.apa.sk