Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,

oznamuje

záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

  • jednotnú platbu na plochu (SAPS)
  • platbu na dojnicu
  • osobitnú platbu na cukor
  • osobitnú platbu na ovocie a zeleninu
  • doplnkovú platbu na plochu
  • platbu na chmeľ
  • vyrovnávací príspevok v znevýhodnených oblastiach
  • agroenvironmentálnu platbu
  • platbu na územia európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

v termíne od 10. apríla 2012 do 15. mája 2012.

Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (po 16. máji 2012,  t. j. do 9. júna 2012) bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.

Viac informácií o platbách nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4653