Bratislava (19. apríl 2012) – Jednou z priorít nového vedenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je zrýchlenie čerpania eurofondov. Z vyše 11 miliárd eur určených pre Slovensko z programového obdobia EÚ na roky 2007 až 2013 sa totiž doteraz vyčerpalo necelých 30 percent. Spôsoby, ako situáciu zlepšiť, hľadali štátni tajomníci ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé operačné programy.

V záujme dynamickejšieho čerpania európskych peňazí sa chceme sústrediť na zjednotenie metodickej základne pri riadení eurofondov, ale aj na on-line monitoring dodržiavania plánu výziev, kontrahovania a čerpania. Je však nevyhnutné dbať na to, aby sa eurofondy využívali efektívne a aby pomáhali pri ekonomickom raste Slovenska,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko.

Stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov iniciovalo ministerstvo dopravy. Štátni tajomníci by sa mali k eurofondom stretávať pravidelne každé dva týždne.

Na stretnutí sa takisto hľadali možnosti ako presunom eurofondov medzi operačnými programami (aj v rámci programov) získať zdroje na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a rozvoj malých a stredných podnikov. Iniciatívu na podporu pri riešení nezamestnanosti realokáciou zdrojov z eurofondov rozbehla Európska komisia začiatkom tohto roka. Pri riešení nezamestnanosti odporúča zamerať sa na tri oblasti, kde treba prijať okamžité kroky – zamestnanosť mladých, vnútorný trh a financovanie malých a stredných firiem.

„Intenzívne na tom spolupracujeme s ministerstvom práce tak, aby sme v nasledujúcich dňoch mali k dispozícii všetky relevantné údaje o možných voľných zdrojoch z eurofondov ako aj o programoch na podporu zamestnanosti, na ktorú by sa financie mali použiť,“ povedal F. Palko.

Zdroj: www.mindop.sk