Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Centrálny koordinačný orgán zverejnilo aktualizovaný Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 – verzia 4.5 s platnosťou od 30. 03. 2012.

Aktualizovaný dokument môžete nájsť v časti „Základné dokumenty„.

Zdroj: www.nsrr.sk