FSR vydáva dodatok č. 1 Príručky pre obce zapojené do NP TSP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 13. apríla 2012. Hlavnou zmenou, ktorý zavádza dodatok, je predĺženie lehoty na odoslanie čestného vyhlásenia obce k poskytnutiu finančných prostriedkov z NP TSP.

Zdroj: www.fsr.gov.sk