Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPaRV SR v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy a nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 na pomoc de minimis oznamuje miestnym akčným skupinám, ktorým bol udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“), aby nezverejňovali výzvy na implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len „opatrenie 3.1″) a opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, časť A implementované prostredníctvom osi 4 (ďalej len „opatrenie 3.2 A“).

V súčasnom období prebieha schvaľovací proces aktualizácií „Schémy  štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader“ pre opatrenie 3.1 a „Schémy minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A, implementované prostredníctvom osi 4″ (ďalej len „schémy“) zo strany Ministerstva financií SR a je preto potrebné čakať na schválenie aktualizovaných schém.

Po schválení aktualizácií schém Ministerstvom financií SR budú predmetné schémy zverejnené na webových sídlach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.land.gov.sk,www.apa.sk).

V prípade, ak bola vyhlásená Výzva pre opatrenie 3.1 a/alebo opatrenie 3.2 A žiadame MAS,  aby postupovali v zmysle § 36 ods. 6 Zákona 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)