Od apríla vznikne novelou zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie inštitút tzv. zásobníka projektov. Ide o nástroj, ktorý má zabrániť hrozbe nevyčerpania niektorých eurofondov.

Blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 až 2013 čelí riziku nevyčerpania všetkých alokovaných prostriedkov z fondov EÚ. Na konci minulého roka malo Slovensko podľa údajov Európskej komisie vyčerpaných len 27,76 % z alokovaných eurofondov, čo znamená 6. najhoršie čerpanie z pomedzi všetkých členských štátov.

Podľa ministerstva dopravy dosahovalo k 31. decembru 2011 najhoršie čerpanie OP Životné prostredie (18,98 %), OP Vzdelávanie (13,36 %) a OP Informatizácia spoločnosti (9,04 %).

Pre lepšie čerpanie eurofondov má od apríla vzniknúť inštitút tzv. zásobníka projektov. Ten by mal zásadným spôsobom znížiť čas potrebný na schvaľovanie predložených projektov riadiacim orgánom a zároveň znížiť administratívnu náročnosť spojenú s ich prípravou. Zmenu prináša novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, ktorá podpísal prezident Ivan Gašparovič.

Novelu zákona predstavilo v októbri minulého roka ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo tvrdí, že vychádzalo zo skúseností z minulého programového obdobia, kedy inštitút zásobníka projektov výrazne ovplyvnil proces čerpania a kontrahovania zdrojov.

Využitie zásobníka projektov znamená, že môže dôjsť k podpore projektov, na ktoré v rámci schvaľovacieho procesu chýbali dostatočné disponibilné prostriedky. Podmienkou pre uzavretie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) pre projekty zo zásobníka je uvoľnenie potrebnej výšky disponibilných zdrojov v rámci danej výzvy. Takéto zdroje vzniknú nevyčerpaním celej alokácie výzvy na schválené projekty, napr. z dôvodu nepodpísania zmluvy o poskytnutí NFP s niektorým žiadateľom, odstúpenia od zmluvy alebo krátenia výšky NFP v priebehu implementácie.

Odchádzajúci minister hospodárstva Juraj Miškov povedal o predkladanej novele, že „zabezpečí efektívne čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a zároveň výrazne zníži nadbytočnú administratívnu záťaž, ku ktorej dochádza v procese vyhlasovania výziev a ich vyhodnocovania.“ Zákon poslanci schválili v zrýchlenom režime ešte pred parlamentnými voľbami.

Podľa zmenenej legislatívy sa má tiež rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú oprávnené implementovať operačné programy prostredníctvom veľkých projektov. Ide o projekty, u ktorých sa objem finančných prostriedkov pohybuje rádovo v desiatkach miliónov eur. Opatrenie má priniesť reálne zvýšenie absorpčnej kapacity Slovenska a odvrátenie rizika spojeného s nevyčerpaním eurofondov.

Zdroj: www.euractiv.sk