Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti organizuje dňa 28.3.2012 v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave Seminár pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov, kód OPIS-2012/2.1/06-DP, v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

V prípade záujmu sa môžete do 20.3.2012 prihlásiť na seminár zaslaním e-mailu na ' + '') /*]]>*/ s uvedením nasledovných údajov:

– meno a priezvisko účastníkov

– názov a adresa organizácie

– tel. kontakt a e-mail

Program Semináru pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov, kód OPIS-2012/2.1/06-DP tu.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miestnosti budú nahláseným účastníkom zasielané potvrdenia o účasti po 20.3.2012 príp. bude po naplnení kapacity zverejnená táto informácia na www.opis.culture.gov.sk