Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo zverejnilo správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPZ 2011/2.1/01 pre polikliniky a zdravotné strediská obsahuje podrobné informácie o procese hodnotenia a výbere projektov.

Správu môžete nájsť tu.

Zdroj: www.health.sk