Sociálna implementačná agentúra v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Výzvy je vyhlásená v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1 – Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1.2.4 – Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.
Výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom: „Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2″, ktorú vyhlásil Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ÚSVRK).
Termín vyhlásenia výzvy j6.2.2012.
Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený do 10.04.2012 do 16:00 hod.

Zdroj:www.sia.gov.sk