Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 20.2.2012 boli v sekcii Výzvy ROP uverejnené nasledovné výzvy: ROP-2.1b-2012/01 – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP – podpora komunitných centier; ROP-4.1d-2012/01 – Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov.

Viac informácií nájdete na:

www.ropka.sk